Hoppa till innehåll

Är kalendern uppdaterad? Kalenderns information kan ändras med kort varsel. Om så sker publiceras normalt en nyhet på hemsidan samt ett inlägg på vår officiella Facebook. Om en aktivitet är inställd så ska den synas som rödmarkerad med ett streck igenom i kalendern.

Vår ordinarie säsong är 15 april till 15 september och då har vi normalt öppet tisdagar, onsdagar, torsdagar och lördagar. Utanför ordinarie säsong har vi ofta öppet på lördagar.

Vad kostar det att köra? Se Prislista för aktuella träningsavgifter.

Vem är träningsansvarig? Se Lista träningsansvarig och kioskansvarig för information om vilka som delar ansvaret för träningen och kiosken på den angivna dagen.

Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

MA-Lerums årsmöte

februari 20 @ 18:00 20:00

Kallelse till MA-Lerums årsmöte Kallelse har skett via hemsidan och Facebook.

De övriga dokument som ska publiceras inför årsmötet kommer att finnas i detta inlägg i kalendern senast en vecka innan årsmötet.

Måndagen den 20 februari, 2023 klockan 18.00 i klubbhuset.

Dagordning:

Mötets öppnande

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning (föredragningslista).
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 7. Gren-ansvariges verksamhetsberättelser.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Fastställande av medlemsavgifter.
 11. Fastställande av verksamhetsplan samt ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 13. Val av
  1. föreningens ordförande för en tid av ett år;
  2. ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
  3. 2 suppleanter(ersättare) i styrelsen för en tid av ett år, med för dem fastställd turordning
  4. 1 revisor, av totalt 2 revisorer, väljs på väljs på två år med överlappning. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
  5. Minst två revisorssuppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
  6. 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande i valberedningen, tillika sammankallande.
 14. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.
 15. Mötet avslutas

Bilagor

MA Lerum

Styrelsen

Klubbhuset

Skallsjö Prästväg 8
Floda, 448 31 Sverige