Hoppa till innehåll

Minnesanteckningar förda vid höstens medlemsmöte

Närvarande: Linda Fredin, Sandra (?), Jonas Larsson, Ante Duell, Fredrik Theodorsson, Jon Göthlund, Alexander Thorin, Peter Wiklund, Rune Nilsson, Molly Forsell, Fredrik Hagstedt, Johanna Adolfson Gunnarsson

Mötet inleddes med att inventera aktuella punkter att ta upp på medlemsmötet:

-Lilla-banan

-prova på

-fortsättning gällande maskinfrågan

-vintersäkring av bevattning

-medlemsmöte funktion / medlemsengagemang

Diskussion/samtal kring punkterna ovan, skedde på mötet. Delar av samtalen antecknades (se nedan) och är att betrakta som minnesanteckningar:

Medlemsmöte och medlemsengagemang

Vi är (liksom förra gången) få på medlemsmötet. Kallelse på annat sätt vore kanske bra, anser några. Denna gång syntes det som aktivitet i kalender på hemsida, plus att medlem omskrev det i klubbens sociala medier, medlemssida FB.  Några medlemmar lyfter att ex. chattgrupper vore en lösning, andra tror att det spelar mindre roll hur och var själva kallelsen distribueras, utan att det snarare handlar om annat.

När diskussionen om medlemsmötet diskuteras kommer frågan mer allmänt om medlemsengagemang upp. Exempelvis har uppslutningen varit låg också på arbetsdagar. Det framkommer från någon en tanke om att det finns en koppling mellan ålder på utövare och föreningsengagemang. Små barn/Unga utövare = engagerade vårdnadshavare? Exempel från andra föreningar där man arbetar mer med arbetsgrupper och/eller sektioner i föreningen ges, och att det skulle kunna ge ett större engagemang. Arbetssättet beskrivs som positivt för föreningen och avlastande för styrelsen. Också denna förening (MAL) har haft arbetsgrupper på liknande sätt tidigare. Ex. på grupper skulle kunna vara husgrupp, bangrupp etc. Ytterligare ett förslag är att man vid inträde i föreningen (eller nytt år), att man som medlem får välja ett ansvarsområde och/eller en viss grupp att engagera sig i (obligatoriskt val). Alingsås har ett liknande upplägg. Ett förslag är att vi tittar på deras upplägg (finns på hemsidan) och funderar på om det kan vara ett fungerande upplägg också för MAL.

Hur vi kommer åt medlemmarnas engagemang är en fråga som föreningen och styrelsen behöver arbeta vidare med.

Lilla-banan

Det behöver läggas mer krut på lillabanan. Stigen till lillabanan är också svår att ta sig fram på och behöver åtgärdas. En tanke som presenteras är att lillbanan kan ge fler engagerade aktiva medlemmar (fler körande yngre barn och deras vårdnadshavare). Det är en del av lillabanan som behöver åtgärdas mer, dräneras mm.

Prova på

Det behövs fler som engagerar sig i prova-på. Som det varit nu har det varit Linda ensam som dragit runt det. Hojarna är också lite väl små för många av de som vill prova på. De flesta som vill prova på är 9-11 år. Ett förslag är att organisera prova på vissa veckor och att det kan vara kopplat till de valbara aktiviteter att engagera sig i som medlem (förslag ovan). Också här kommer förslaget att kika på hur andra föreningar gör med just prova-på.

Bevattning

Det kommer att tömmas tank och plockas bort spridare på arbetsdagen den 23 oktober. Jon ansvarig för bevattningen på arbetsdagen. Frågan om ytterligare en vatten-tank kommer upp. Fredrik informerar om att banan kommer att behöva byggas om i samband med att en stolpe kommer att placeras i nuvarande banans startområde. I samband med detta kommer banan behöva tittas över totalt. Förändringar som ny tank, eller likande, är inte aktuellt att göra nu, då banan kommer att behöva genomgå stora förändringar och vi får se över bevattning/tank eller tankar och placering då.

Maskinfrågan

Frågan väcks om det fortfarande är aktuellt med traktor. När det gäller ekonomi är läget detsamma som vid förra medlemsmötet. Det saknas möjlighet att köpa in en hjullastare. Traktor diskuteras. Åsikter finns om att traktor inte fyller tillräcklig funktion och att traktor kan komplettera en annan maskin. Det tas upp att det är tidskrävande med nuvarande lösning (hämta hyrd maskin, köra, tanka, lämna tillbaka etc.). Det lyfts att om kommunikationen och samarbetet blir bättre går det att fördela ansvar/tid. Ex behöver inte samma person hämta, samt köra på banan. Problemet med skötsel på ev. ägd maskin tas upp. För- och nackdelar med hyrmaskiner diskuteras. Det finns ekonomiska fördelar med att hyra. Också här kommer frågan om fler medlemmars engagemang upp. För att kunna köpa en traktor behöver det vara ett väl styrkt medlemsbeslut. Förslag att ta det (omröstning) på nästa årsmöte kommer upp i samtalet.

Övrigt:

Arbetsdag den 23 oktober 2022 kl. 10.00.

Fysträning kommer att vara i Berghultskolan. Anledningen till förändringen är att kommunen meddelat (Katarina har haft kontakt) att vi inte kan ha kvar samma lokal på aktuell träningstid. Valet stod mellan två skolor, där Berghultsskolan bedöms ha bäst idrottshall.

Rune har blivit kontaktar av MHF Borås angående en prissamling från trial, med bland annat förare från MA Lerum, och fått frågan om MAL kan ta över (förvara) den. Medlemsmötet ställde sig positiva till det.